خانه / فرهنگ

فرهنگ

قرآن و جامعه‌پذيرى

چكيده انسان موجودى است اجتماعى، به دليل اين ويژگى‌ها كه در فرايند جامعه‌پذيرى و اجتماعى شدن به آن مى‌رسد، از موجودات ديگر متمايز است. از اين‌رو، جامعه‌پذيرى نقطه اتصال علوم مختلف انسانى و اجتماعى است و آگاهى از آن منوط بر آن است كه مفهوم آن در اين مجموعه از …

ادامه نوشته »

امنیت اجتماعی در ایران

امنیت یک نیاز اولیه، اساسی و هدفی متعالی برای زندگی اجتماعی است. نظام اجتماعی به میزان برخورداری از امنیت، مشروعیت، مقبولیت و کارآمدی پیدا می‌کنند؛ بالعکس نظام‌هایی که گرفتار ناامنی در اعمال اقتدار و تداوم و پایداری بقای سیاسی و اجتماعی خود هستند، دچار چالش‌ها و بحران اساسی می‌شوند. از …

ادامه نوشته »

ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها

فرهنگ غالب به واسطه‌ی گروهی از مفاهیم مثبت (ایجابی) و منفی (سلبی) در جامعه رواج می‌یابد و خود را بازتولید می‌کند. این سازوکاری اساسی در حفظ و تداوم جامعه است. این سازوکارها در دو گروه «تشویق» یا همان مفاهیم مثبت و «تنبیه» یا مفاهیم منفی قابل طبقه بندی اند. البته …

ادامه نوشته »

الگوهای ارزیابی عملکرد سازمان‌ها

مقدمه به منظور ارزیابی عملکرد سازمان‌ها از گذشته تا به حال مدل‌های متفاوتی ارائه شده که در ادامه در دو بخش مدل‌های مالی و غیرمالی مطرح خواهد شد. الگوهای مالی ارزیابی عملکرد ارزیابی عملکرد مالی از گذشته در سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متداول بوده و با پارامترهایی مانند سود، نرخ …

ادامه نوشته »

فرهنگ جوانان

 Youth culture فرهنگ جوانان که متمایز از فرهنگ غالب تلقی می‌شود، به نمادها، عقاید و رفتارهای مختص به جوانان جامعه اطلاق می‌شود. این اصطلاح دو کاربرد دارد. اول، نشان دهنده‌ی ارزش‌ها و هنجارهای کل جمعیت جوان در جامعه است؛ و دوم، شامل آرمان‌ها و کردوکارهای زیرگروه‌های خاص جوانان، مانند گروه‌های …

ادامه نوشته »